Obsah

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Základní informace

Časový rozsah poskytování sociálních služeb:

Služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je obyvatelům poskytována celoročně v nepřetržitém provozu.

Služba zdravotních sester je poskytována denně od 6,30 – 18,30 hodin.
 

Kapacita poskytovaných sociálních služeb:

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 43 míst.
 

Poskytujeme tyto služby:

 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Místa poskytovaných sociálních služeb:
sociální služby jsou poskytovány v obci Horní Maxov ve čtyřech samostatných budovách pro 43 obyvatel s mentálním postižením.

dům

Objekt č.p.181 je multifunkční budovou, ve které se nacházejí dvě domácnosti: POHODA a SLUNEČNÁ. Obě dvě domácnosti jsou bezbariérové a mají dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením.

V objektu je administrativní zázemí pro vedení organizace a prádelna Domova.

 

dům

V objektu č.p.169 žijí obyvatelé ve třech podlažích v jednolůžkových i dvoulůžkových pokojích. Domácnost DUHA má společnou kuchyňku, jídelnu a denní místnost. V přízemí této budovy se nachází zácviková dílna.

dům

Objekt č.p.210 poskytuje obyvatelům domov ve dvou podlažích. V domácnosti jsou jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje, nachází se zde kuchyň s jídelnou, dvě místnosti pro denní činnosti a prostorný balkón.

V tomto objektu se také nachází košíkářská, tkalcovská a keramická dílna.

dům

Obyvatelé DOZP mají také možnost využívat další víceúčelový objekt. Tím je budova č.p.82, ve které se nachází kulturně společenské a stravovací centrum Domova. Dále pak i kaple Domova pro duchovní aktivity obyvatel a zdravotně rehabilitační centrum.

Objekty jsou majetkem obce Hlavního město Prahy. Stojí na samostatných pozemcích, které slouží jako zahrady a jsou v blízkém okolí centra obce Horní Maxov.

Poslání

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu a dopomoc v běžném denním životě, rozvoj samostatnosti a možnost sociálního začleňování.

Prostřednictvím domácností zajišťujeme co nejvíce přirozený způsob života.

Důležitý je pro nás partnerský, individuální přístup a co možná nejmenší závislost obyvatele na službě.

domovdomov

Denní program v domácnosti je založen na pravidelném rytmu - střídání práce a odpočinku, pracovních dnů a volného víkendu. Každý obyvatel domácnosti má písemně zpracované individuální plány. Obyvatel si s ohledem na své možnosti a schopnosti sám volí své cíle, které vedou k jeho maximální fyzické a psychické soběstačnosti. Každý obyvatel je určitým způsobem zapojen do pracovních činností. Práce je u nás důležitou součástí života obyvatel, neboť výrazně přispívá k rozvoji osobnosti, jejich sebehodnocení, sociálního začlenění, k získání sebeúcty a úcty k druhému člověku. V domácnostech není úklidová služba a obyvatelé se s podporou asistentů o své prostory starají sami.

Pro obyvatele se zdravotními problémy zajišťujeme službu léčebné rehabilitace (hydroprocedury, masáže).

kulturních činností pořádáme taneční zábavy a plesy (Maxovský bál), na které zveme obyvatele a zaměstnance ze spřátelených zařízení. Jednou za rok organizujeme tradiční Maxovskou pouť, která slouží také k přirozenému kontaktu obyvatel Domova s místními občany a se svými blízkými.

domov

Individuální duchovní potřeby obyvatel naplňujeme zprostředkováním pravidelných pátečních bohoslužeb či středečních duchovních setkání v kapli Domova Maxov, nedělních bohoslužeb v maxovském kostele. Na významné bohoslužby (při příležitosti zahájení školního roku, Vánoce, Velikonoce) doprovázíme obyvatele do Jablonce nad Nisou či do Vratislavic.

Dále jsou obyvatelům nabízeny různé sportovní, pohybové,  hudební, relaxační a jiné aktivizační programy (turistický oddíl "Procházka", pravidelná návštěva tělocvičny, bazénu v Jablonci nad Nisou, Animoterapie, Pohybový klub, Hudební klub, klub Kavárnička a jiné….).

Realizace poskytování sociálních služeb:

domovdomov

Cílem služeb je s podporou a pomocí asistentů zajistit obyvatelům fyzickou a psychickou soběstačnost a v co největší míře je zapojit do běžného života společnosti. 

Asistenti pomáhají obyvatelům v domácnostech se zajištěním ubytování, hygieny, stravování až po volno-časové aktivity a naplnění individuálních potřeb.

Zásady poskytování služby v domácnostech obyvatel vycházejí ze základních lidských práv, aktuálních právních předpisů (zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách) a etického kodexu zaměstnanců Domova Maxov.

 

Kluby a kroužky

Nabízené aktivizační programy:

 Klub: Kavárnička

 • Cíl:
  • Rozvoj dovedností obyvatel v oblastech zacházení s financemi, nácviku placení.
  • Nácvik přípravy občerstvení a rozvoj kontaktů s obyvateli jiných domácností
 • Četnost:
  • 8x ročně (o víkendu) – leden, únor, březen, duben, červen, srpen, říjen, listopad
 • Organizuje:
  • Domácnost CESTA

 

Klub: Hudebně-pohybový kroužek

 • Cíl:
  • Vyplnění volného času obyvatel
  • Spolupráce mezi službami
  • Aktivizací
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov 
 • Četnost:
  • 6x ročně v sobotu odpoledne – leden, březen, květen, červenec, září, listopad
 • Organizuje:
  • Domácnost CESTA a DUHA

 

Klub: Animoterapie

 

 • Cíl:
  • Relaxace
  • Nauka o zvířatech
  • Změna prostředí
  • Výlet do přírody
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 5x ročně – duben, květen, červen, červenec,
 • Organizuje:
  • Domácnost DUHA a CESTA

 

Hudební klub

 • Cíl
  • Naplnění volného času obyvatel hrou na hudební i nehudební nástroje, příp. poslechem hudby
  • Aktivní zapojení obyvatel do hry na různé nástroje za doprovodu asistentů
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov 

 

 • Organizuje:
  • Domácnost CESTA 

 

Klub:  Slunce v síti

 • Cíl
  • Rozvoj dovedností obyvatel
  • Rozvoj kreativity obyvatel
  • Naplnění volného času obyvatel formou her, soutěží, kreativními činnostmi poslechem hudby, tance,…
  • Kontakt s ostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 5x ročně – únor, březen, duben, říjen, listopad
 • Organizuje:
  • Domácnost POHODA a SLUNEČNÁ

 

Turistický oddíl Procházka

 • Cíl
  • Aktivizace obyvatel
  • Naplnění volného času obyvatel formou výletů, návštěv muzeí, památek,…
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 1x za měsíc
    
 • Organizuje:
  • Domácnost DUHA

 

Sportování v jablonecké hale:

 • Cíl
  • Aktivizace obyvatel
  • Naplnění volného času sportem, soutěžemi
  • Kontaktženami z Pasek a Jablonce
  • Kontaktostatními obyvateli Domova Maxov
 • Četnost:
  • 1x za měsíc
    
 • Organizuje:
  • Domácnost DUHA

domovdomov