Obsah

Ambulantní služby - základní údaje

„Práce je zviditelněná Láska.“ Chalíl Džibrán

Práce je důležitou součástí lidského života. Je to jeden ze základních způsobů, jakým lidé realizují svojí hodnotu. Pro člověka s mentálním postižením je práce hlavním prostředkem k rozvoji jeho osobnosti, socializace, sebehodnocení a motivace, prostředkem k získání odpovídající sebeúcty a zároveň úcty k druhým. Práce tedy není jen jistý způsob zabavení, přijatelný způsob trávení času.

Je-li v dětství jedním z nejdůležitějších podnětů hra, nastoupí v pozdějším věku na její místo práce. Tento předpoklad platí i pro lidi s mentálním postižením. Jestliže se nám podaří takového člověka zaměstnat jakoukoliv kvalitní prací, kterou by mohl dělat se zájmem a radostí, našli jsme pro něj zdroj budoucího spokojeného života.

Přiměřená práce a přiměřená námaha odčerpává hromadící se energii, která by se mohla projevit u některých jedinců jiným, někdy i destruktivním způsobem. Mimo to napomáhá ke zlepšení fyzické kondice a rozvoji jemné i hrubé motoriky, dává radost, pokoj.

Z pracovní činnosti člověk s mentálním postižením čerpá mnoho zkušeností a poznatků o předmětech a jevech světa, ve kterém žije, jejich vlastnostech a vzájemných souvislostech. Z toho důvodu je důležité, aby lidé s mentálním postižením byli obklopeni přírodními materiály jako je dřevo, hlína, kůže, květy, kov, zvířata. Zároveň má možnost získání zpětné vazby a sebezkušenosti. Naučí se pojmenovat různé předměty a prakticky je používat. Když jsou zvládnuty základní dovednosti pracovního úkonu, dochází k samostatnému řešení nových situací a tím i k procvičování a zdokonalování myšlenkové činnosti. Pro člověka s těžším mentálním postižením a větší nestálostí pozornosti je každé zaměření a cílevědomé zaměstnání velkým přínosem.

Další vliv práce se projevuje v posílení a upevnění sebevědomí. Je-li člověk v práci vhodně podporován a posilován pochvalou a odměnou, stává se mu práce potřebou. Přináší radost a uspokojení, je prostředkem osobního zrání a tak i mocným zdrojem uzdravení.