Obsah

Zásady DZR Maják

domov

  • Problémovému chování uživatelů služby se snažíme předcházet individuálním, na uživatele orientovaným přístupem.
  • Respektujeme svobodnou vůli uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost.
  • Využíváme terapeutické postupy a aktivizační činnosti s cílem ventilovat nahromaděnou energii uživatelů, poskytnout bezpečné zázemí.
  • Motivujeme uživatele k dosahování co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti v základních životních dovednostech a následné nezávislosti na službě.
  • Zvláštní pozornost věnujeme nabídce aktivního trávení volného času uživatelů jako alternativy k chemické restrikci, prostředku k uspokojování vyšších potřeb uživatelů /sebenaplnění/ a terapie obtížně zvládnutelného chování.
  • Pomáháme uživatelům hledat cesty k pracovnímu uplatnění. Součástí Individuálního plánu je dohoda s uživatelem o plnění vybraného okruhu povinností v domácnosti i mimo ni.