Obsah

Zásady DZR Maják

dzr-zasady-2023

 • Respektujeme svobodnou vůli uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost.
 • Agresivnímu chování uživatelů služby se snažíme předcházet individuálním, na uživatele orientovaným přístupem.
 • Kvalifikovaný tým využívá terapeutické postupy a aktivizační činnosti s cílem ventilovat nahromaděné napětí uživatelů, poskytnout bezpečné zázemí.
 • Zvláštní pozornost věnujeme nabídce aktivního trávení volného času uživatelů jako alternativy k antipsychotické medikaci, prostředku k uspokojování vyšších potřeb uživatelů /sebenaplnění/ a terapie agresivního chování.
 • Zachováváme důstojnost uživatelů i při použití opatření omezujících pohyb osob.
 • Systematickou edukací a nácviky zvyšujeme kompetence uživatelů v oblasti fungování ve vztahové síti.
 • Motivujeme uživatele k dosahování co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti v základních životních dovednostech a následné nezávislosti na průvodcích a celé službě.
 • Pomáháme uživatelům v osvojování pracovních dovedností a návyků, v hledání cesty k pracovnímu uplatnění. Součástí Individuálního plánu je dohoda s uživateli o plnění vybraného okruhu povinností v domácnosti i mimo ni.
 • Přibližujeme se běžnému životu formou dobrovolnické činnosti pro obec a komunitu Horního Maxova. Nabízíme uživatelům sebeuplatnění a možnost být společensky prospěšní.
 • Podněcujeme touhu po plném životě prostřednictvím zvyšování všímavosti k širokému spektru zdrojů radosti.
 • Poskytujeme základní sociální poradenství.