Obsah

Povinně zveřejňované informace o Domově Maxov  dle § 5 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím)

 

1. Název Domov Maxov
2. Důvod a způsob založení Domov Maxov je příspěvkovou organizací, založenou na základě ustanovení § 59 odst.2 písm. i) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst.1 písm.b) a § 27 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura ředitel organizace
zástupce ředitele
ekonom organizace
4. Kontaktní spojení Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71
4.3 Úřední hodiny nejsou stanoveny, po předchozí domluvě lze navštívit vybrané pracoviště, nebo pracovníka
4.4 Telefonní čísla

viz. Kontakty

4.5 Čísla faxu Organizace nemá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.domovmaxov.eu
4.7 Adresa e-podatelny info@domovmaxov.eu
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: dkpxipr
5. Případné platby lze poukázat 2001 550 003/6000
6. 70872651
7. DIČ nepoužívá se
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů viz: Dokumenty
8.2 Rozpočet Rozpočet Domova Maxov na rok 2019
Rozpočet Domova Maxov na rok 2018
9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Domova Maxov (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky  (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat osobně v Domově Maxov.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu organizace (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky (viz bod 4.8
11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí organizace, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým organizace odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Na postup organizace při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
12. Formuláře Formuláře lze získat na adrese organizace viz bod 4.2
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy  
15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad není vypracován.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dostupný zde.
16.2 Výhradní licence Organizace v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020.

Výroční zpráva za rok 2019.

Výroční zpráva za rok 2018.