Obsah

Zásady

 • Nabízíme individuální, na uživatele orientovaný přístup, zachováváme jejich důstojnost
 • Jasně strukturovaný denní řád vytváříme společně s uživatelem služby v rámci uzavírání Smlouvy o poskytování péče, řád je závazný nejen pro všechny uživatele, ale i zaměstnance
 • Podporujeme uživatele služby v rozvoji dovedností potřebných pro život v komunitě/ domácnosti, při orientaci v praktickém životě a s tím spojenou vlastní odpovědností.
 • Vytváříme podmínky pro vnímání vlastní role v rámci skupiny, komunity, společnosti,
 • Udržujeme/zvyšujeme fyzickou kondici, mobilitu, flexibilitu uživatelů.
 • Motivujeme uživatele k aktivnímu přístupu v rámci nabídky aktivizačního programu (návštěva STD, pracovní aktivity, sportovní a jiné činnosti).
 • Poskytujeme osvětu uživatelů v oblasti specifik plynoucích z PWS a možných dopadů na jednotlivé oblasti života a způsoby, jak tyto dopady zmírnit.
 • Podporujeme uživatele při přijetí stávajících tělesných zvláštností/odlišností (nadváha, diabetes apod.).
 • Nabízíme intenzivní podporu ve stravovacím režimu
 • Spolupracujeme s dalšími subjekty (službami, kam uživatel dále dochází)
 • Respektujeme svobodnou vůli uživatelů s ohledem na jejich bezpečnost a omezení vyplývající z PWS.
 • Vytváříme podmínky pro přijetí bydlení v Domově Maxov jako alternativy k životu s rodinou.
 • Vlastní zdraví a život ohrožujícímu chování uživatelů služby se snažíme předcházet.
 • Motivujeme uživatele k dosahování co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti v základních životních dovednostech a následné nezávislosti na službě.
 • V rámci bezplatného sociálního poradenství pomáháme uživatelům hledat cesty k pracovnímu uplatnění.